ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ЗАПИТІВ ГРОМАДЯН ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті обґрунтовано пріоритетні напрями та інструменти щодо удосконалення механізму прийняття державних рішень, шляхом урахування соціальних запитів різних верств населення. Установлено, що серед ключових засад формування саморегулівної системи механізмів та каналів громадянського впливу на публічну політику в Україні, стоїть принцип соціальної відповідальності держави перед громадянином, а, також, наявність механізму індивідуальної, або колективної, відповідальностей членів саморегулівної системи. Запропоновано авторське трактування структури основних етапів становлення соціально-громадянського потенціалу державного розвитку. Обгрунтовано, що перебіг соціальноекономічних процесів в Україні, на сучасному етапі, характеризується високою динамікою процесів розвитку, що обумовлені посиленням співробітництва державних службовців в національному і інтернаціональному масштабах, складністю інтеграційних і глобалізаційних процесів, підвищенням ролі інноваційних орієнтирів реформування державного управління. Трансформаційні процеси у публічній службі передбачають не тільки перенесення позитивного закордонного досвіду у процес здійснення реформ щодо механізмів та каналів громадянського впливу на публічну політику в Україні, а й пристосування їх до специфіки соціальноекономічної ситуації в Україні. Діяльність державних службовців щодо формування механізмів та каналів громадянського впливу на публічну політику в Україні повинна здійснюватись у конкретному соціальному середовищі, тому держава не  може ігнорувати інтереси суспільства. Стабільність суспільства стає необхідною умовою стійкого розвитку системи державного управління. Особливо, це стосується такої складної проблеми, як забезпечення належного рівня теоретико-практичних знань державних службовців щодо механізмів та каналів громадянського впливу на публічну політику в Україні.

Біографії авторів

Віталій Станіславович Кропивницький

кандидат технічних наук, генерал-майор служби цивільного захисту, Начальник, Український науководослідний інститут цивільного захисту

Ірина Віталіївна Жукова

кандидат наук з державного управління, доцент, Виконавчий директор Президії Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, cтарший науковий співробітник відділу публічного управління цивільним захистом Українського науководослідного інституту цивільного захисту

Опубліковано
2019-09-26