Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції журналу "Науковий вісник: державне управління",  проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дане Положення регламентує порядок рецензування статей, що подаються на розгляд щодо друку у наукових виданнях Інституту: Науковий вісник: Державне управління, Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека, Науковий вісник ІДУ НДЦЗ.
 2. Процедурі рецензування підлягають всі рукописи статті, що надійшли на розгляд редакційної колегії. Завданням рецензування є суворий відбір авторських рукописів для видання з метою підвищення наукової цінності статей, що друкуються у фахових виданнях.
 3. Процес рекомендації рукопису статті до друку проходить подвійне сліпе рецензування. Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента. В якості рецензентів виступають члени редакційної колегії фахового видання та зовнішні рецензенти, які мають професійну та академічну кваліфікацію, проводять дослідження (мають публікації) за певним науковим напрямом.
 4. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, передбачає аналіз переваг та недоліків наданих матеріалів. До розгляду приймаються лише ті статті, що відповідають вимогам видання, становлять цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань.
 5. Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки за встановлено формою (бланк рецензента, додаток 1). Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість; надають рекомендації щодо усунення недоліків.
 6. Рецензенти повідомляються про те, що отримані ними рукописи є інтелектуальною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, тематика, особливості рецензування, зауваження до автора, остаточне рішення щодо публікації тощо) не повідомляються нікому, крім авторів та рецензентів. Автор може повідомити імена осіб, призначення яких рецензентами є небажаним через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про конфлікт інтересів, що може вплинути на його думку про рукописи.

У разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, він в обов’язковому порядку має звернутися до відповідального редактора видання з вимогою колективного розгляду авторської статті редакційною колегією. Звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень, що повинно супроводжуватися відповідними посиланнями.

Всі рецензенти повинні керуватися вимогами до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

 • Кодекс етики наукових публікацій Некомерційного партнерства "Комітет з етики наукових публікацій" (Committee of Publication Ethics), http://publicationethics.org/
 • Правила етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit), рекомендовані видавництвом "Elsevier" (Ethics & Research in Publication), http://ethics.elsevier.com
 • Західний науковий центр НАН України та МОН України "Етичний кодекс ученого України", http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php
 • Юридичний журнал "Право України", стаття "Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій", http://pravoua.com.ua/ua/publication-ethics/

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Кожен рукопис статті, який надійшов до редакції, проходить три етапи оцінювання: первинний контроль на відповідність загальним вимогам до статей; перевірка на плагіат та якість цитування; наукове рецензування експертами за науковим напрямом.
 2. Первинний контроль рукопису статті щодо дотримання усіх визначених формальних вимог до її оформлення (додаток 2), технічної перевірки на унікальність за допомогою ліцензованих програмних засобів здійснюється сектором редакційної та науково-видавничої діяльності.
 3. При не дотриманні зазначених вимог та технічному виявленні явного калькування текстів інших авторів без коректного посилання на них рукопис повертається автору на доопрацювання з конкретними зауваженнями і вказівкою на невідповідність вимогам.
 4. При дотриманні усіх вимог до оформлення, рукопис статті передається відповідальному за випуск, який здійснює кодування (надає статті реєстраційний код та видаляє з неї відомості про авторів), надсилає рукопис статті та протокол перевірки на унікальність рецензенту електронною поштою (або через сайт наукового видання, якщо рецензент має свій акаунт). Протягом 5 діб з моменту отримання статті рецензент може відмовитися від рецензування, обґрунтувавши це та повідомивши відповідального за випуск письмово.
 5. Рецензенти, які отримали рукопис статті, заповнюють типову форму (бланк рецензента) та обирають один з варіантів рекомендації. Термін підготовки рекомендацій узгоджується з відповідальним за випуск. Рекомендації рецензент надсилає через сайт наукового видання або електронною поштою відповідальному за випуск.
 6. У випадку відхилення рукопису або необхідності доопрацювання рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин свого рішення. У випадку незгоди з думкою рецензента автор має право надати письмову мотивовану відповідь Головному редактору видання, за рішенням якого стаття може бути відправлена на повторне рецензування до іншого рецензента або на розгляд редакційної колегії.
 7. Остаточне рішення щодо статті приймається колегіально, з вирішальним голосом Головного редактора, з урахуванням отриманих рецензій та висновків засідання провідних структурних підрозділів, протоколів перевірки на унікальність шляхом погодження макету номеру кожним членом редакційної колегії.
 8. Подальша робота з рукописом статті, яка прийнята до друку Редакційної колегії, здійснюється сектором редакційної та науково-видавничої діяльності відповідно до технологічного процесу підготовки видання. Виправлення стилістичного, синтаксичного та пунктуаційного характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться редактором без узгодження з автором. Анонімність рецензентів гарантується редакційною колегією фахового видання.
 9. Якщо рукопис статті була відхилена та доопрацьована автором з урахуванням зауважень, дороблений варіант направляється на повторне рецензування. Статті, передані авторам для виправлення, повинні бути повернені не пізніше ніж через 2 тижні після отримання. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 10. Остаточне рішення про друк наукового фахового видання приймається Вченою радою Інституту.
 11. Головний редактор, члени редакційної колегії, відповідальний за випуск (випусковий редактор), співробітники сектора редакційної та науково-видавничої діяльності не вступають в дискусію з авторами відхилених статей.

Подані матеріали, рецензії, рекомендації до кожної статті зберігаються  у секторі редакційної та видавничої діяльності протягом 3-ох років від дня подання.

Анкета рецензента висвітлює  наступні питання:

 • Наявність у рецензента конфліктних інтересів?
 • Оригінальність тексту?
 • Чи відповідає назва статті змісту?
 • Чи відображає анотація зміст статті?
 • Актуальність статті розкрита в достатньому обсязі?
 • Чи обґрунтований зв’язок проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями?
 • Чи відповідають цілі статті проблемі, яку розглядає автор?
 • Наведені висновки засновані на теоретичному аналізі та / або експериментальних результатах?
 • Чи існує потреба зміни обсягу статті?
 • Чи у достатній мірі здійснено обґрунтування отриманих наукових результатів?
 • Наведені висновки відповідають змісту статті?
 • Аналіз перспектив подальших досліджень у статті відзначається науковим стилем?
 • Мовна грамотність статті.

Надіслані статті розглядаються рецензентом протягом 3-ьох тижнів.

Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам, або тематиці видання.

Стаття, нерекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.