Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Для опублікування статті автору необхідно подати через реєстрацію на сайті та/або на електронну адресу niv1966@ukr.net такі супровідні матеріали:

 1. Стаття.
 2. Заява.
 3. Відомості про автора і співавторів.
 4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня), висновок кафедри (за науковим напрямом дослідження аспіранта).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у журналі не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Назва файлу з електронною версією статті повинно обов'язково містити прізвище та ім'я автора.

Вимоги до оформлення статті:

 • в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК (напівжирним);
 • прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса місця роботи, телефон, емейл, ORCID. Нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовних), анотація обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 14 кегль).

Текст статті повинен бути структурований:

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • методи дослідження (дослідницькі інструменти);
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • список використаних джерел;
 • References (транслітерація) оформляється відповідно до Правил оформлення списків літератури (завантажити тут). У разі необхідності, можливо надання послуги з оформлення References. Вартість послуги – 8 грн. за 1 джерело.

Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1, залишаючи береги: зліва - 3 см, праворуч - 1,5 см, зверху та знизу - 2 см., Відступ першої строки - 1,25. 

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т.д.

 

Оформлення списку використаних джерел 

 1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;
 2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 
 3. Для правильного оформлення списку можна використати такі ресурси: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf   https://www.4author.com/ru/bibliography/ 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси авторів статей журналу будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу, не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.