Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Для опублікування статті автору необхідно подати через реєстрацію на сайті та/або на електронну адресу niv1966@ukr.net такі супровідні матеріали:

 1. Рукопис статті.
 2. Заява. Заявою вважається електронний лист (подання на сайті видання) з всіма прикріпленими документами.  Даним листом автор дозволяє редакції використовувати персональні дані автора (П.І.Б., вч.зв., наук. ст., е-mail, ORCID) для публікації статті. Також цим листом автор запевняє редакцію про орігінальність рукопису, авторство на неї, відомості про те, що рукопис одночасно не подавався в інші видавництва.

 3. Відомості про автора і співавторів.
 4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня), висновок кафедри (для аспірантів).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у журналі не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Назва файлу з електронною версією статті повинно обов'язково містити прізвище та ім'я автора.

5. Відомості про внесок кожного автора (при публікації у співавторстві)

Рукописи статей приймаються і публікуються безкоштовно

Вимоги до оформлення статті:

Текст статті повинен бути структурований:

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз (не перелік) останніх досліджень і публікацій (рекомендовано 10-15 джерел), в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор (переважно за останні 5 років з обов’язковим аналізом наукометричних баз Scopus, WOS, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Українська наукометрика тощо); 
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методи дослідження (дослідницькі інструменти);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки та напрями подальших досліджень;
 • список використаних джерел;
 • References (транслітерація). 

   Для правильного оформлення  транслітерації можна користуватися методичними рекомендаціями http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/APA-stil_vs_DSTU-2015.pdf

  Обсяг статті – 15000-25000 знаків  без анотації і списку використаних джерел.

  До статті повинна бути додана структурована анотація (за основними елементами статті) обсягом 1800 знаків англійською та українськими мовами.  

  Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №12 з міжрядковим інтервалом 1, залишаючи береги: зліва - 2,5 см, праворуч - 1,5 см, зверху та знизу - 1,5 см

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т.і. Схеми, таблиці, рисунки розміщуються як вставлений об'єкт, з обтіканням тексту. 

Рисунки мають бути чіткими (не більше 11 х 11 см). За необхідності можливий кольоровий друк, елементи схем повинні бути згруповані.

Формули мають бути підготовленими за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation.

Скорочення та умовні позначення мають відповідати чинним міжнародним та українським стандартам. Буквені позначення, що входять до формули, мають бути розшифровані із зазначенням одиниць вимірювання. Для чисельних даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело.

Нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої межі тексту). Формули відокремлюються від тексту пустими рядками зверху і знизу.

Таблиці та рисунки відокремлюються від основного тексту пустими рядками.

Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються згідно з ДСТУ 3008-2015 Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

 Оформлення списку використаних джерел 

 1. Джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, с. 203] ... »;
 2. Список використаних джерел подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». 
 3. Для правильного оформлення списку можна використати такі ресурси: http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/phocagallery/2017/Pryklady_DSTU_8302_2015.pdf   

 

Стаття викладається в такій послідовності:
рубрика УДК (біля лівої межі тексту окремим рядком);

через рядок - назва статті (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);

через рядок - анотація мовою статті, (яка містить характеристику основної теми, опис об’єкта, цілі роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, 10 пт);

через рядок – ключові слова;

через рядок - основний текст статті (одинарний інтервал, шрифт Times New Roman,12 пт);
через рядок після тексту - список використаних джерел (словосполучення «Cписок використаних джерел» пишеться по центру ЖИРНИМ ШРИФТОМ);

через рядок - назва статті англійською мовою (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, ЖИРНИЙ ШРИФТ, ПО ЦЕНТРУ);
через рядок - анотація статті англійською мовою;

через рядок – ключові слова англійською мовою;

До статті додається файл (окремий блок) авторської довідки у якій наводяться українською, англійською мовами.  Прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) статті, їх науковий ступінь та вчене звання; місце роботи авторів статті; назва статті, її анотація та ключові слова (за встановленою формою). Наводяться: адреси для листування, електронної пошти; номери робочого (абонентського) та мобільного телефонів, ORCID ID.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси авторів статей журналу будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу, не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.