МАТЕРІАЛЬНІ РЕЗЕРВИ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ РЕСУРСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Олександр Твердохліб Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Ігор Подобєд Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-116-128

Ключові слова:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне управління, матеріальні резерви, надзвичайна ситуація, ресурсний механізм,, цивільний захист

Анотація

Сучасне лабільне середовище потребує розробки дієвих механізмів запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ефективні заходи запобігання беззаперечно здатні попередити значну кількість надзвичайних ситуацій природного, техногенного та іншого характеру. Злагоджені дії під час ліквідації наслідків збережуть життя та зменшать наслідки такої ситуації. У цьому процесі важливою складовою виступає матеріальне забезпечення, адже недостатня кількість та якість матеріальних запасів знижують результативність заходів з реагування на надзвичайні ситуації та призводять до збільшення втрат і тривалості дій з подолання їх наслідків. Проблемні питання економічного характеру, які виникають під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, потребують перегляду ресурсного механізму державного управління в системі цивільного захисту України.

У запропонованій статті розглянуто поняття ресурсного механізму державного управління у сфері цивільного захисту населення і територій, матеріальних резервів, їх види. На підставі аналізу визначень, запропонованих провідними науковцями, удосконалено та сформовано авторське визначення понять «механізм управління» та «ресурсний механізм державного управління у сфері цивільного захисту населення і територій». Встановлено, що цей механізм, зокрема, передбачає забезпечення наявності матеріальних ресурсів через призму вимог до формування, накопичення, зберігання та відчуження матеріальних резервів всіх рівнів з метою ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Досліджено основні відмінності оновлених Методичних рекомендацій щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що застосовуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій з 2020 року, від попередніх, які були чинними з 2017 року. На підставі аналізу законодавчих вимог щодо формування та використання матеріальних резервів запропоновано ключові заходи, яких необхідно вжити задля забезпечення сталого розвитку економіки в умовах надзвичайних ситуацій. Представлений науковий доробок уміщує дослідження заходів з удосконалення ресурсного механізму державного управління системою цивільного захисту України.

Посилання

Андрієнко М. В. Механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні : дис. д-ра держ. упр. : 25.00.02 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2016. 458 c.

Волянський П. Б., Гур’єв С. О., Соловйов О. С., Терент’єва А. В. Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : монографія. ид. 2-ге, виправ. та доповн. Київ : Парлам. вид-во, 2021. 432 с.

Кришталь Т. М., Пасинчук К. М. Питання державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту. Право і суспільство. 2014. Вип. 2 (2). С. 159–164.

Тищенко В. О. Удосконалення структури державного управління у сфері цивільного захисту України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 3. С. 79–82.

Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект: автореф. дис. … канд. наук держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Презид. Укр. Київ, 2007. 20 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Вид. центр “Академія”, 2001. Т. 2. 848 с.

Нижник Н. Р., Машков О. А. Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. Київ : Вид-во УАДУ, 1998. 160 с.

Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // База даних “Законодавство України” / Верх. Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17 (дата звернення: 18.06.2021).

Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 // База даних “Законодавство України” / Верх. Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/775-2015-%D0%BF (дата звернення: 28.06.2021).

Про державний матеріальний резерв : Закон України від 24.01.1997 № 51/97-ВР // База даних “Законодавство України” / Верх. Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/51/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 01.07.2021).

Методичні рекомендації щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Державна служба України з надзвичайних ситуацій : вебсайт. URL : https://www.dsns.gov.ua/ua/Metodichni-rekomendaciyi-z-pitan-materialnih-rezerviv.html (дата звернення: 01.07.2021).

Кравченко Ю. П. Внутрішній контроль – атрибут ефективного управління бюджетною установою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Науковий вісник: державне управління. 2020. № 3 (5). С. 101–109.

Звіт Рахункової Палати України за 2019 рік / Рахункова палата. URL : https://rp.gov.ua/FinControl/FinReports/?id=150 (дата звернення: 29.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Як цитувати

Твердохліб, О., & Подобєд , І. . (2021). МАТЕРІАЛЬНІ РЕЗЕРВИ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ РЕСУРСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Науковий вісник: Державне управління, (4(10), 116–128. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-116-128