МІСЦЕ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Автор(и)

  • Світлана Шестопалова Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-129-146

Ключові слова:

професійна компетентність, компетентнісний підхід, іншомовна комунікативна компетенція

Анотація

Визначення місця іншомовної комунікативної компетенції в професійній компетентності сучасного державного службовця проблематика нашого дослідження. Здійснено детальний аналіз вітчизняних наукових праць та законодавчої (нормативної) бази. Встановлено, що важливою умовою для вступу на державну службу та подальшого її проходження на всіх етапах є відповідний рівень професійної компетентності державного службовця. Від рівня професійної компетентності кожного державного службовця залежить ефективність функціонування державної служби загалом. Комунікативна компетенція висвітлена як вагома складова професійної компетентності. Враховуючи необхідність залучення державного службовця до міжнародних відносин, постійного перебування в  міжнародному інформаційному просторі, комунікативні навички та достатній рівень знання іноземної мови професійного спрямування стають вирішальними у даному питанні та дають впливають на формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції. З метою розкриття сутності цієї компетенції, наголошено на основних її компонентах та надано пояснення до кожного з них. Доведено, що формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції відбувається одночасно з  проходженням професійного навчання державних службовців. Наведено приклади започаткованих на державному рівні програм з вивчення іноземної мови (англійської), до яких залучаються державні службовці. Також зазначається, що самоосвіта та саморозвиток мають не менш вагомий вплив на навчання, що надає можливість самостійно планувати, коригувати, координувати своє навчання та самостійно впливати на формування іншомовної комунікативної компетенції як складової своєї професійної компетентності. Зазначено, що іншомовна комунікативна компетенція посідає чільне місце в професійній компетентності сучасного державного службовця та сприяє застосуванню отриманих під час професійного навчання знань та вмінь у професійній діяльності, використовуючи спеціальні лінгвістичні засоби.

Посилання

Вірна Ж. П., Мудрик А. Б. Особистісна вимогливість як чинник професійної компетентності : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 256 с.

Гайович Г. В., Шихненко К. І. Шляхи поліпшення комунікації державною мовою фахівців сфери цивільного захисту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 7 (91). С. 185–195.

Гогіна Л. М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату. Державне управління: теорія та практика. 2007. № 2 (6). URL : http://www.academy. gov.ua/ej6/index.htm (дата звернення 10.10.2021).

Година М. А. Зміст, структура та значення професійного розвитку державних службовців у системі заходів організаційно-правового забезпечення публічної служби в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Державне управління. 2020. № 2, т. 31 (70). С. 18–23.

Долгий О., Хрущ О. Професійна компетентність і компетенції державного службовця у контексті реформування державної служби. Вісник Національної академії прокуратури України. 2019. № 3. С. 7–22.

Кириченко Н. О. Сутність комунікативної складової суб’єктів державного управління. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 3–4 листоп. 2016 р. Київ : НАДУ, 2016. 460 с.

Ковнір О. І. Використання іноземних мов у публічній службі України: стан, проблеми та перспективи. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_1_28 (дата звернення : 21.10.2021).

Корнута Л. М. Праксеологічний підхід як основа ефективного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3 (28), т. 2. С. 68–71.

Линдюк О. А. Профілі професійної компетентності державних службовців як складова модернізації державної служби. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 4 (27). С. 189–199.

Малєєва Т. Є. Формування іншомовної професійної компетентності студентів в юридичних закладах вищої освіти. Accent Graphics Communications & Publishing. ІХ Міжнародна конференція «Science and society», 1 лют. 2019 р. Харків. С. 762–770.

Нагірний Л. Я. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. Науковий журнал Чернівецького університету : актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. 2012. Вип. 4. С. 101–111.

Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення 06.09.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку) : Наказ НАДС від 26 жовтня 2020 р. № 201-20 URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#Text (дата звернення 06.09.2021).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. № 1001. URL: https://cutt.ly/2TaVdxg (дата звернення 04.10.2021).

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя : Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року. / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text (дата звернення : 06.09.2021).

Радиш Я. Ф., Недашківська Т. Є. Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема. Держава та регіони. 2007. № 2. С. 78–95.

Рейтинг EF EPI за 2020 рік. English Proficiency Index (EF EPI) : веб-сайт. URL: https://www.ef.com/wwen/epi/ (дата звернення 06.09.2021).

Твердохліб О. С. Етичні аспекти доступу до публічної інформації. Економiка та держава. 2013. № 6. С. 110–112.

Терент’єва А. В., Волянський П. Б., Долгий М. Л. Підвищення кваліфікації керівників сфери цивільного захисту як основа їх сталого професіоналізму. Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. 2014. № 2. С. 65–69.

Якою іноземною мовою має володіти Кандидат? Національне агентство України з питань державної служби : веб-сайт. URL : https://nads.gov.ua/yakoyu-inozemnoyu-movoyu-maye-voloditi-kandidat (дата звернення 06.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02 — Оновлено 2021-12-06

Як цитувати

Шестопалова, С. (2021). МІСЦЕ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Науковий вісник: Державне управління, (4(10), 129–146. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-129-146