ІНФОРМАЦІЯ – ВАЖІЛЬ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Лєшек Фредерік Коженовські Педагогічний університет у м. Краків
  • Євген Литвиновський Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-71-94

Ключові слова:

цивільна безпека, механізм державного управління, система антикризового менеджменту Республіки Польща, інформація

Анотація

Вимогами сучасності для сталого функціонування глобального суспільства в умовах надзвичайних викликів до його стійкості є проведення методологічних та науково-прикладних досліджень з проблематики цивільної безпеки, вивчення кращих практик антикризового менеджменту країн Європи. Також науковим завданням є теоретичне обґрунтування складових механізму державного управління сферою цивільної безпеки та їх характеристик. На основі аналізу механізму державного антикризового управління республіки Польща гіпотетично визначено інформацію як центральний (базовий) його важіль, обгрунтовано її значущі характеристики. Методами дослідження були метод компаративного аналізу, контент-аналізу, гіпотетичний, метод інтерв’ювання експертів. На основі аналізу попередніх наукових розвідок визначено, що такі структурні елементи механізму державного управління як політики, важіль, інструменти, зокрема в управлінні сферою цивільної безпеки, не знайшли свого місця, часом їх ототожнюють, а здебільшого лише похідно про них згадують. Зазначені дослідження є теоретичною базою підтвердження гіпотези, що інформація є основою прийняття державних управлінських рішень, невід'ємною частиною системи, метою якої є зменшення стану невизначеності її функціонування, не лише міждисциплінарним терміном, який суперечить невідомому, а й ключовим фактор (важелем державного управління) національної безпеки. Обіг інформації є підгрунтям належного функціонування системи антикризового управління Республіки Польща (далі – РП).

Аналіз системи антикризового менеджменту РП свідчить, що діяльність органів управління спрямована на організацію і підтримку всіх можливих систем комунікації – інформаційних, транспортних, логістичних тощо. Чим вищий рівень управління, тим важливішим є фактор координації окремих видів діяльності. Ця координація органів управління (сил) антикризового менеджменту заснована на базі отримання (надання) повідомлень (інформації) з наявних сил і засобів та проведених заходів суб’єкта системи нижнього рівня управління та повідомлень із запитом необхідних сил і засобів з вищих рівнів управління. Також значна увага приділяється системі  моніторингу визначених загроз. Пропонується замість поняття «моніторинг» ввести «контролінг», в основі якого лежить збір, обробка, перевірка, стандартизація відповідної інформації (повідомлення) про стан (загрозу, ризик) об’єкта захисту. Визначено, що для упорядкування ієрархічної інформації та обробки даних у системі антикризового менеджменту РП, підтримання ефективного  інформаційного потоку стандартизованих даних (збір мінімального обсягу даних, доповнення (за необхідності) їх додатковою інформацією та представлення у вигляді звіту (початкового, корегуючого, заключного) про ситуацію) функціонує інформаційно-аналітична система «Central Reporting Application». Зроблено висновок, що інформація – це зміст, який передається повідомленням, що надає можливість зрозуміти сенс даних і взаємозв’язок між ними, точка опори системи (механізму) державного управління антикризового менеджменту, відповідно до характеристик якої визначається ефективність діяльності його комунікаційної складової зокрема та всієї системи антикризового менеджменту загалом. Визначено значущі характеристики інформації, серед яких: актуальність, цінність, своєчасність, обґрунтованість, правдивість або істинність (хибність), суб’єктність (суб’єктивність), об’єктивність, первинність (вторинність), корисність, повнота, точність, гнучкість, достовірність, достатність, унікальність, однозначність. Напрямом подальшого дослідження є вивчення практичних кейсів щодо функціонування інформаційно-аналітичних систем антикризового менеджменту країн Європи з визначення значущих характеристик інформаційних потоків, що в них обробляються.

Посилання

Тихомиров Д. О. Теоретико-правові засади державної політики у сфері цивільної безпеки в Україні. Дис. … док. юридич. наук : 12.00.01. Національна академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Київ, 2021. 506 с.

Борисов А. В., Литвиновський Є. Ю. Антикризовий менеджмент у республіці Польща: огляд основного закону та практик його застосування на територіальному рівні державного управління. Науковий вісник : Державне управління. 2021. №2 (8). DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-2(8)-56-91 (дата звернення : 01.11.2021).

Мельниченко О. А. Механізми публічного управління реагуванням на надзвичайні ситуації: сутність та види. Науковий вісник : Державне управління. 2020. № 3(5). DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5)-165-176 (дата звернення : 01.11.2021).

Волянський П. Б., Гур`єв C. О., Соловйов О. С., Терент`єва А. В. Кризовий менеджмент і принципи управління ризиками в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : монографія. Вид. 2 виправ. та доп. К.: Парлам. вид-во, 2021. 432 с.

Бакуменко В. Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень: Автореф. дис. … док. держ. упр. УАДУ при Президентові України. 2001. 35 с.

Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2018. Вип. 1. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/O_Fedorchak.pdf (дата звернення : 03.11.2021).

Засунько С. С. Місце та роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. №3. С. 101–111. https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2011/11zsszvu.pdf (дата звернення 29.10.2021)

Гаман П. І. Роль державного управління у системі забезпечення цивільного захисту в Україні. Науковий вісник : Державне управління. 2018. № 1. С. 25–33. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-25-33 (дата звернення 29.10.2021).

Механізм держ. упр. / Національна бібліотека імені В. І. Вернадського : Вебсайт. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення 25.10.2021).

Барило О. Г. Аналіз визначень поняття «механізми державного управління» та його уточнення для сфери цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 63–69. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_1_14 (дата звернення : 25.10.2021).

Потеряйко С. П. Дослідження стану категорійно-понятійного апарату механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 2. С. 59–65. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_10 (дата звернення : 25.10.2021).

Андреєв С. О. Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні: автореф. дис. ... канд. держ. упр.: 25.00.02. Харків, 2010. 19 с.

Майстро С. В., Труш О. О. Нормативно-правовий механізм державного управління системою цивільного захисту в Україні. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 2. С. 156–162. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_2_22 (дата звернення : 25.10.2021).

Харламова Ю. Є. Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту. Університетські наукові записки. 2015. № 1. С. 312–319. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2015_1_33 (дата звернення : 25.10.2021).

Потеряйко С. П. Проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2017. Вип. 2. С. 415–423. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2017_2_54 (дата звернення : 25.10.2021)

Усик С. Дослідження правового механізму забезпечення інформаційної безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Науковий вісник : Державне управління. 2020. №4(6). URL : https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/135 (дата звернення : 25.10.2021).

Подобєд І. Нормативно-правове забезпечення розвитку матеріально-технічного потенціалу єдиної державної системи цивільного захисту. Науковий вісник : Державне управління. 2021. № 1 (7). URL : https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/155 (дата звернення : 25.10.2021).

Сіцинська М. В., Борисов А. В. Структура механізмів державного управління: сутність та методичний підхід до її формування. Науковий вісник : Державне управління. № 1. 2018. URL : https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/16/13 (дата звернення 20.10.2021).

Барило О. Г. Інформація як складова системи державного управління у надзвичайних ситуаціях. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 2, 76–78. URL : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1018&i=17 (дата звернення : 25.10.2021).

Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України. Дис. … док. наук держ. упр.: 25.00.02. МАУП., 2021. 504 с. URL : https://drive.google.com/file/d/1tPRA_l1zRPpCaloBatzgn7AInEuVnpxm/view (дата звернення 01.11.2021).

Cитник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційні засади) : підручник. Київ, 2012. 544 с.

Про інформацію : Закон України № № 2657-XII від 02 жовтня 1992 (із змінами). // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення : 03.11.2021).

Mateusz Jurgiewicz Obieg informacji w ramach systemu zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie. Nowa strategia. Sty 26. 2016. URL : http://www.nowastrategia.org.pl/obieg-informacji-w-ramach-systemu-zarzadzania-kryzysowego-w-gminie-powiecie-i-wojewodztwie/ (дата звернення : 03. 10.2021).

Kamil Galicki, Grzegorz Świszcz Usprawnienie procesu obiegu informacji w systemie zarządzania kryzysowego. Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego. WARSZAWA. 2013. № 9 (5). URL : https://docplayer.pl/1580347-Przeglad-bezpieczenstwa-wewnetrznego.html (дата звернення : 25.10.2021).

Markowski A.: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. PWN, 2018. 378 s.

Korzeniowski L. F.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. 2. Warszawa : Difin. 2019. 335 s.

ISO 8402 : 1996. Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Polska Norma PN. PKN. 1996. 43 s.

Академічний тлумачний словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/vazhilj (дата звернення 03.11.2021).

Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: SGH. 1997. 349 s.

Zieliński T. Informacja w procesie oceny banku. Bank. 1999, № 8, s. 40.

Reber A. S.: Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR. 2002. s. 267.

Tomaszewski T. Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986. s. 166.

Korzeniowski L. F: Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Wydanie II. Warszawa: Difin, 2017. s. 95.

Skrabacz A. Functioning of the emergency number 112 in crisis situations. ІPA&R&PP : web-sait. URL : https://cutt.ly/rR8jXDq (дата звернення : 04.11.2021).

Zagadnienia bezpieczeństwa – wieloaspektowość / Red. Nauk. Sommer H., Zakrzewski G. URL : https://cutt.ly/PR8jA5V (дата звернення 25.10.2021).

Kotarbiński T. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: PWN, 1986, s. 118.

Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego (część b) / Pomorski Urzad Wojewodzki w Gdansku. Retrieved from https://cutt.ly/MbX5gg1 [in Poland].

Stefanowicz B. Informacja. Warszawa: SGH, 2004, s. 20–21.

Stefanowicz B. Wybrane zagadnienia infologicznej analizy informacji. Płock: NOVUM, 1999, s. 14.

Peciak J. O utajnianiu mowy bez tajemnic. Warszawa: MON 1980, s. 21.

Твердохліб О. С. Етичні аспекти доступу до публічної інформації. Економiка та держава. 2013. № 6. С. 110–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Як цитувати

Коженовські, Л. Ф., & Литвиновський, Є. (2021). ІНФОРМАЦІЯ – ВАЖІЛЬ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. Науковий вісник: Державне управління, (4(10), 71–94. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-71-94