ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Проаналізовано концепцію впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу в зарубіжних країнах. З’ясовано, що головною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, спрямована на комплексне засвоєння різних знань та способів практичної діяльності через опанування відповідними компетенція ми, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї професійної діяльності, набуває соціальної самостійності, стає мобільною та кваліфікованою. Для того, щоб професійна освіта відповідала запитам ринку праці, впроваджується компонент соціального партнерства. Його ключовим учасником є роботодавець, який формує професійні стандарти та допомагає у реалізації дуальної освіти. Крім того, в межах соціального партнерства визнаватиметься неформальна та інформальна освіта. Підвищити якість освіти планується завдяки модернізації освітнього середовища, залучення до навчання працівників з виробництв та сфери послуг, стимулювання професійного розвитку педагогів закладу. Також створюватимуть необхідні навчальні умови для людей з особливими освітніми потребами. Значної уваги потребує вирішення проблеми зниження рівня мотивації випускників шкіл щодо отримання педагогічної професії, неефективної роботи системи працевлаштування випускників вищих педагогічних навчальних закладів та недостатньої мобільності системи перепідготовки педагогічних кадрів відповідно до потреб ринку праці.
Останнім часом постійно зростає рівень вимог до роботи вчителя та  навантаження на нього, а престижність праці вчителя зменшується; досить слабкою залишається й співпраця батьків і громадськості з педагогічними колективами закладів освіти. Професійна освіта в Україні здійснюється в системі вищих і середніх спеціальних навчальних закладів: в університетах, академіях, інститутах, коледжах, технікумах, технічних, педагогічних, медичних та мистецьких училищах. На думку багатьох вчених та експертів в освітній галузі, система вищої освіти у ХХІ столітті буде перебувати під впливом світових трендів. Сучасна вища освіта відходить від навчання, що спрямовано на кількісний (бальний) вимір, світ цікавить, що конкретно вміє роботи випускник вищого навчального закладу, які практичні навички та компетентності отримав здобувач вищої освіти протягом всього терміну навчання.

Біографії авторів

Володимир Ігорович Гурковський

доктор наук з державного управління, старший дослідник, перший заступник директора ВГО «Центр досліджень проблем публічного управління»

Нахла Наймівна Юсеф

доктор наук у галузі міжнародної економіки, професор, кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом

Опубліковано
2019-09-26