НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості комунікативного забезпечення державного регулювання формування людського капіталу в Україні. Зазначено, що становлення ефективної взаємодії владних органів різного рівня з громадськістю залежить від якісних змін моделі державного управління в Україні. Здійснено аналіз моделей державного управління (Old Public Management; New Public Management; Good Governance). Надано рекомендації щодо використання принципів нового публічного менеджменту і належного врядування для вдосконалення механізму взаємодії між суб’єктами і об’єктами державного регулювання формування людського капіталу в Україні.

Розроблено механізм управління комунікаціями між владою, бізнесом та суспільством в контексті реалізації державної політики щодо формування і розвитку людського капіталу, функціонування якого передбачає не тільки інформування населення, а й налагодження партнерської взаємодії, ефективного зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяльністю органів державного управління та органів місцевого самоврядування.

В рамках запропонованого механізму здійснено перенесення акцентів уваги державного управління від оперативних задач використання окремих елементів маркетингу до стратегічних завдань формування стабільних груп лояльних стейкхолдерів за рахунок впровадження системи та інструментарію маркетингу партнерських відносин. Розкрито роль основних засобів інтегрованих маркетингових комунікацій (паблік рілейшнз, прямий маркетинг, державна реклама) в досягненні стратегічних цілей державного регулювання формування людського капіталу.

Наголошено, що вирішення комплексної проблеми формування людського капіталу потребує взаємодії всіх зацікавлених сторін у певній сфері (охорони здоров`я, освіти та науки, культури, екологічної безпеки, надання публічних послуг тощо), відтак головним науковим завданням стає розробка організаційно-правових заходів щодо імплементації принципів врядування в практику владних структур у трьох основних напрямах: розвиток державно- приватного партнерства, розвиток системи надання публічних послуг та створення сприятливих умов для ефективної взаємодії різних рівнів публічної влади (центрального, регіонального, місцевого).

Опубліковано
2020-04-25