ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Важливість і необхідність ґрунтовного дослідження обраної теми полягає в тому, що демократизація суспільної життєдіяльності українського суспільства та розвиток сучасної системи державного управління вимагають модернізації публічного управління, виявлення нових принципів, цінностей, ефективних механізмів управління. Перед органами публічної влади стоїть завдання з впровадження в систему публічного управління ефективних форм управління, що здатні забезпечити можливість кожного громадянина реалізовувати та задовольняти власні потреби та інтереси. Від здатності та можливостей органів публічної влади вирішувати проблеми громадян залежить ефективність системи публічного управління. Забезпечення комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами й об’єктами публічного управління, вільний доступ громадян до інформації на всіх етапах прийняття рішень обумовлює необхідність модернізації сучасної системи публічного управління, з метою підвищення її ефективності, результативності та поліпшення якості надання послуг населенню. Реалізація цього процесу вбачається в забезпеченні громадського контролю, електронного врядування, в можливості прийняття безпосередньої участі інститутів громадянського суспільства в роботі експертних, громадських рад, у консультативно- дорадчих органах задля вираження та захисту прав і свобод громадян. Обґрунтуванню перелічених заходів передують наукові дослідження щодо модернізації публічного управління в розвинених країнах світу і практики реалізації принципів публічного управління.

Доведено, що основними тенденціями модернізації публічного управління в зарубіжних країнах є: використання передових інформаційно- комунікаційних технологій у сфері публічного управління; підвищення контролю за діяльністю органів державної влади; вдосконалення механізму

«єдиного     вікна»;     підвищення     рівня     якості     надання     державних   і адміністративних послуг; розвиток системи громадського контролю за витрачанням бюджетних коштів; налагодження зворотного зв’язку в сфері публічного управління, децентралізація влади як інструмент демократизації публічного управління.

Досліджено можливості використання передового прогресивного зарубіжного досвіду в практиці модернізації публічного управління в  Україні, запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем з урахуванням досвіду країн Європи та США.

Опубліковано
2020-04-25